•    
    
    • وظایف تخصصی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری


     1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
     2. تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی به منظور تشویق پژوهشگران در ارائه پیشنهاد و راهکارهای علمی و عملی در برطرف کردن مشکلات و بهبود در حوزه معدنو صنایع معدنی
     3. نیاز سنجی آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان و خانواده ایشان، شرکتها، مجتمع ها و طرحها(متناسب با بلوغ و درصد سهام سازمان) در دوره های زمانی مشخص و اجرایاثربخش آنها
     4. نیاز سنجی و نظارت بر اجرای اثربخش آموزشهای بخش معدن و صنایع معدنی
     5. پژوهش در زمینه وضعیت حال و آینده معدن و صنایع معدنی با توجه به تحولات فناوری و تغییرات عرضه و تقاضا در دنیا.
     6. ایجاد ارتباط و هماهنگی بین واحدهای تحقیقاتی شرکت های تحت پوشش و نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی شرکتها، مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش
     7. شناسایی، بررسی و اولویت بندی و تامین نیازهای پژوهشی سازمان
     8. همکاری با دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه های پژوهشی در حوزه معدن و صنایع معدنی
     9. برگزاری سمینارهای پژوهشی ملی و بین المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور بررسی دستاوردهای پژوهشی و کاربردی کردن آنها در این حوزه
     10. شناسایی، اولویت بندی و نظارت بر تامین فناوری های نوین حوزه معدن و صنایع معدنی
     11. نظارت بر طرحهای پایلوت نیمه صنعتی سازمان
     12. پایش و سیاستگذاری بهبود بهره وری سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی و هماهنگی فعالیتهای انجام شده در سطح سازمان
     13. همکاری با نهادهای ذیربط در مورد تدوین و بروزرسانی ضوابط و مقررات فنی و استانداردهای مرتبط با فعالیت¬های معدنی و صنایع معدنی
     14. مستندسازی دانش در سازمان و شرکتها، مجتمع ها و طرحهای تابعه
     15. پژوهش و سیاستگذاری های آموزشی و بهبود فناوری به منظور بهبود بهره وری سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی
     16. پیگیری امور و وظایف مربوط به دبیرخانه ماده 17 اساسنامه سازمان
     17. گردآوری،حفظ،نگهداری اسناد مکتوب و غیرمکتوب فنی، علمی، پژوهشی و ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین
     18. ایجاد و مدیریت پورتال تخصصی پایگاه داده های مرجع آموزش، پژوهش و فناوری سازمان با هماهنگی مدیریت روابط عمومی
     19. پیگیری و اتخاذ روش های لازم به منظور پیش بینی و تامین نیازهای طرح های توسعه و مجتمع های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
     20. شناسایی و اولویت بندی و نظارت بر تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش معدن و صنایع معدنی
     21. راهبری و نظارت بر عملکرد مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان
     22. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
     23. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
     24. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
     25. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
     26. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
     27. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت