•    
    
    • استفاده از فرصت‌های آموزشی خارج از کشور(دعوت از اساتید خارجی)

     در چارچوب برنامه استفاده از امکانات و فرصت­های خارجی در بسط دانش فنی و انتقال تجارب موفق مهندسی با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های معتبر بین‌المللی، این سازمان از ابتدای سال 1395 با دعوت از اساتید و کارشناسان معتبر دانشگاهها و بنگاههای معدنی و صنایع معدنی دنیا اقدام به برگزاری دوره‌های خارجی و بین‌المللی نموده است.