•    
    
    • نظامنامه ها

    • نظامنامه ها

     نظامنامه های تدوین شده توسط مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری که به تائیدیه نهایی رسیده اند عبارتنداز:

     1- نظامنامه حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور

     2- نظامنامه حمایت از پروژههای ارتقای بهره وری در معادن بخش خصوصی

     3- نظامنامه راهبری حمایت از رویدادها