•    
    
    • گزارش عملکرد سال 1394 و 6 ماهه نخست سال 1395

     دورهای برگزار شده برای معادن بخش خصوصی در سال 94 وشش ماهه نخست سال 95 به شرح پیوست: