•    
    
    • گزارش آماری اجرای دوره های ایمنی معادن در کشور

     گزارش آماری اجرای دوره های ایمنی معادن در کشور ( طرح پایلوت : اجرا در 7 استان ) به شرح پیوست