•    
    
    • دوره های آموزشی اجرا شده معادن بخش خصوصی در سال 95 و پیش بینی سال 96

     دوره های آموزشی اجرا شده معادن بخش خصوصی در سال 95 و پیش بینی سال 96