•    
    
    • سامانه تحت وب محاسبه شاخصهای بهرهوری

     اهداف طراحی و پیاده‌سازی سامانه

     • اندازه‌گیری، تحلیل و پایش شاخصهای بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی ایران
     • ایجاد یک رویه استاندارد و مصوب جهت اندازه‌گیری شاخصهای بهره‌وری
     • کمک به ارتقای بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی ایران


     امکانات سامانه

     • محاسبه شاخصهای بهره‌وری به نرخ جاری و ثابت
     • امکان مقایسه شاخصهای بهرهوری شرکتهای یک گروه با هم
     • امکان تجزیه و تحلیل تغییرات روند شاخصها
     • امکان مقایسه با میانگین صنعت و موفق ترین ها در شاخص مربوطه
     • قابلیت محاسبه شاخصها به صورت مداوم
     • امکان تهیه گزارشهای تحلیلی مختلف از وضعیت معادن و صنایع معدنی ایران