•    
    
    • تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های آموزشی و پژوهشی ایمیدرو

     ردیف

     موضوع

     نام دانشگاه/سازمان طرف تفاهم

     1

     مبادله تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب

     2

     مبادله تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

     دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

     3

     مبادله تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر

     دانشگاه صنعتی مالک اشتر

     4

     مبادله تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و تاسیس موسسه پژوهشی مشترک با دانشگاه تهران

     دانشگاه تهران

     5

     مبادله تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه صنعتی شریف

     دانشگاه صنعتی شریف

     6

     مبادله تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب