سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • تأثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر پایداری به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا - میرحسین شهامی، میثم لک، علیرضا یاراحمدی بافقی
   نویسنده: میرحسین شهامی، میثم لک، علیرضا یاراحمدی بافقی
   ناشر: نشریه علمی - پژوهشی مهندسی معدن
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
   آدرس وب سایت: http://ijme.iranjournals.ir/
   چکیده
   تحلیل پایداری شیب دیواره‌های معادن سطحی به خصوص شیب‌های سنگی، از جمله مهم‌ترین مسائل مورد توجه در طراحی معادن سطحی اسـت که با اجرای یک مدل‌سازی ژئوتکنیکی قابل دسترسی است. این مدل ژئوتکنیکی برای توده‌سنگهای درزه‌دار ایجاد می‌شود و شامل دو زیر مدل به نام‌های مدل هندسی و مکانیکی است.مدل هندسی توده‌های سنگی شامل شبکه‌ی شکستگی‌های مجزا (DFN) اسـت کـه براسـاس وضـعیت توپوگرافی، حدود مدل، بلوک‌های تکتونیکی و ناپیوستگی‌های موجود ایجاد می‌شود. مدل مکانیکی با هدف تحلیل‌های مکـانیکی (اسـتاتیکی یـا دینامیکی) توده سنگ ایجاد شده و شامل بررسی پارامترهای ژئومکانیکی، وضعیت تنش‌های برجا، شرایط آب‌های زیرزمینـی، قـوانین حـاکم بـر مقاومت و رفتار توده سنگ، روش‌های تحلیل پایداری و در نهایت قیاس و نتیجه‌گیری در مورد پایداری مکانیکی است. هدف از این مقالـه، ایجـاد یک مدل ژئوتکنیکی و تحلیل مکانیکی مربوط به آن برای بلوک تکتونیکی شماره‌ی 2-4 معدن سنگ آهن چغارت در دو مقطع از کاواک قـدیم و جدید و مقایسه‌ی آنها برای بررسی تغییرات پایداری دیواره‌ی مذکور در طراحی شیب جدید است. برای دستیابی بـه ایـن هـدف، مـدل‌سـازی هندسی با روش شبکه‌ی شکستگی‌های مجزا در سیستم ناپیوستگی‌های نامحدود غیر ترتیبی با تمرکز بر حذف اثر تصادفی مدل‌سازی هندسی و تحلیل مکانیکی مربوط به آن به‌وسیله‌ی نرم‌افزار المان مجزای UDEC انجام و نتایج تحلیل شدند. بررسی‌ها نشان دهنده‌ی جابجایی‌های کمتـر و ثبات بیشتر دیواره‌ی جدید نسبت به دیواره‌ی قدیمی است.
    فایل ضمیمه