•    
    
    • شرح وظایف و مسئولیت های ارزیابان

     • هماهنگی با شرکت متقاضی برای تعیین روزهای ارزیابی و اعضای گروه ارزیابی و دبیرخانه
     • انجام ارزیابی انفرادی همانند سایر اعضاء
     • دریافت و جمع‌بندی کتابچه انفرادی اعضای گروه ارزیابی و توزیع آن بین اعضاء
     • تهیه برنامه زمان‌بندی جزئی بازدید از محل با مشارکت شرکت متقاضی
     • جمع‌بندی فایل سؤالات بازدید از محل
     • گروه سازی و برگزاری جلسات اجماع قبل و بعد از بازدید از محل
     • تقسیم‌کار ارزیابی معیارهای مدل بین اعضای گروه
     • جلب مشارکت همه اعضای گروه در فرآیند ارزیابی
     • مدیریت، هدایت و مربی‌گری گروه ارزیابی برای گردآوری صحیح داده‌ها، جمع‌بندی و رسیدن به اجماع
     • ارزیابی عملکرد اعضای گروه ارزیابی بر اساس پرسشنامه 360 درجه
     • مسئولیت برگزاری جلسه افتتاحیه و اختتامیه با مشارکت دادن سایر اعضای گروه ارزیابی
     • مسئول تهیه صورت‌جلسه امتیاز نهایی و ارسال آن برای مسئول کمیته ارزیابی
     • انجام ارزیابی انفرادی مطابق با کتابچه ارائه شده در مستندات
     • مشارکت در گردآوری شواهد و مستندات مربوط در سایت ویزیت
     • مشارکت در کار تیمی برای رسیدن به اجماع در مورد امتیازدهی و شناسایی فرصت های بهبود و نقاط قوت
     • مشارکت در تهیه گزارش بازخورد و چک کردن آن قبل از ارسال برای دبیرخانه
     • حضور در برنامه های توانمند سازی تعالی به منظور آگاهی از مفاهیم، معیارها، نکات راهنما و منطق رادار و...
     • تایید صورت جلسه اجماع


سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک 39
 • 021-88829181 021-88324032 021-88318011
 • trt@imidro.gov.ir
  لینک کانال تلگرامی آموزش https://t.me/imidrotraining