•    
    
    • سطوح جایزه

     سطح

     شرایط و امتیاز

     تلاش‌گران بهره‌وری

     • کسب حداقل 60 درصد 4 عامل ( تعهد مدیریت به بهره‌وری، انجام آموزش‌های اثربخش، انجام خودارزیابی مبتنی بر مدل به روش مدون و تعریف و اجرای پروژه‌های بهبود ارائه دهند.) تا 200 امتیاز
     • ارائه اظهارنامه 25 صفحه‌ای

     پیشروان بهره‌وری یک ستاره

     • کسب امتیاز 200 تا 250 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

     پیشروان بهره‌وری دوستاره

     • کسب امتیاز 250 تا 300 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

     پیشروان بهره‌وری سه ستاره

     • کسب امتیاز 300 تا 350 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

     پیشروان بهره‌وری چهار ستاره

     • کسب امتیاز 350 تا 400 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

     پیشروان بهره‌وری پنج ستاره

     • کسب امتیاز 400 تا 450 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 55 صفحه‌ای

     تندیس برنزین پیشتازان بهره‌وری

     • کسب امتیاز 450 تا 550 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 75 صفحه‌ای

     تندیس سیمین پیشتازان بهره‌وری

     • کسب امتیاز 550 تا 650 مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 75 صفحه‌ای

     تندیس زرین پیشتازان بهره‌وری

     • کسب امتیاز از 650 به بالا مبتنی بر منطق رادار
     • ارائه اظهارنامه 75 صفحه‌ای

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک 39
 • 021-88829181 021-88324032 021-88318011
 • trt@imidro.gov.ir
  لینک کانال تلگرامی آموزش https://t.me/imidrotraining